Reklamační řád - Pohřební služba

Nepřetržitá služba +420 220 980 520
Přejít na obsah
Pohřební služba Jiří Vyšata
Jenečská 911, 253 01 Hostivice
IČO: 12250031     DIČ: CZ6607111544
         
                                                                                                                                       REKLAMAČNÍ ŘÁD
       
 
         
               Na základě   zákona 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v   zájmu jednotného postupu pro uplatňování a vyřizováni
                     reklamací služeb a   zboží poskytovaných Pohřebním ústavem hl. m. Prahy je vydán tento reklamační   řád, s platností od 1. května 2002.
       
 
         
               1.        Objednavatel   služeb nebo zboží je oprávněn reklamovat vadu způsobenou Pohřebním službou a   to bez zbytečného odkladu.
                         Jedná-li se o zjevnou vadu je objednavatel povinen   uplatnit reklamaci ihned po převzetí zboží nebo služby.
  
               2.        Vadu je objednavatel   oprávněn reklamovat především u příslušné provozovny, kde zboží nebo službu   objednal.
  
               3.        Pověřený pracovník   Pohřebního služby sepíše na žádost objednavatele záznam o podané reklamaci.
  
                          Záznam musí   obsahovat:
                                                               ·           Jméno   objednavatele a jeho bydliště, případně kontaktní adresa či telefon.

                                                               ·           Datum provedené   služby nebo dodání zboží včetně čísla objednávky nebo příslušné smlouvy.
  
                                                               ·           Specifikace vady   a její projev
  
                                                               ·           Datum podání   reklamace, podpis objednavatel a pověřeného pracovníka Pohřebního ústavu.
       
 
         
                4.      Reklamace   týkající se smutečního obřadu je nutné reklamovat bezprostředně po skončení   smutečního obřadu u obřadníka nebo vedoucího krematoria.
                         Jinak nelze   reklamaci uznat.
  
                5.        Objednavatel   bude písemnou formou vyrozuměn o přijetí nebo nepřijetí reklamace včetně   způsobu a lhůtě odstranění reklamované vady.
  
                6.    Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci   ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.
  
                        Do této lhůty se nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku či služby   potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění
                        vady musí   být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění   reklamace, pokud nedojde k dohodě na delší lhůtě.
       
 
                7.            Neuplatní-li zákazník v souladu s odstavcem 4 tohoto řádu reklamaci vady zboží nebo služby, toto právo
 
               8.           Závěrečná ustanovení
 
                             Uzavřením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami                                                                                                                 reklamačního řádu a, že s nimi souhlasí.                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                         Pohřební služba
                                                                                                                                                                                                                             Jiří Vyšata


Návrat na obsah